Όμιλος Φίλων της Φύσης και του Ανθρώπου

Εκλογές

Εκλογές

ΕΚΛΟΓΕΣ  2023

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Σχετικά με το δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι και πάντα έτσι όπως ορίζονται από το Καταστατικό του Ομίλου μας σας ενημερώνουμε ακολούθως:
  1. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείτε από επτά (7) μέλη και τρία αναπληρωματικά.
  2. Η Ελεγκτική διαρκής  Επιτροπή αποτελείτε από τρία (3) μέλη.
  3. Κατά την έναρξη της διαδικασίας των Εκλογικών Αρχαιρεσιών εκλέγετε τριμελής (3) Εφορευτική Επιτροπή
  4. Δικαίωμα εκλέγειν έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι έξι (6) μήνες νωρίτερα της ημέρας των εκλογών και έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις ετήσιες  συνδρομές και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.
  5. Δικαίωμα εκλέγεσθαι  έχουν όσοι είναι εγγεγραμμένοι δώδεκα (12) μήνες νωρίτερα της ημέρας των εκλογών και έχουν πλήρως τακτοποιημένες τις ετήσιες  συνδρομές  και έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας τους.
  6. Για να είναι έγκυρη η εκλογική διαδικασία θα πρέπει να συμμετάσχει ως ελάχιστο το πενήντα τοις εκατό (50%) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του Ομίλου.

ΕΚΛΟΓΕΣ  2016

Ανάδειξη μελών προσωρινής Διοίκησης για την δημιουργία του Ομίλου

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ Δ.Σ. ΟΜΙΛΟΥ 11 Ιουνίου 2016

NEWSLETTER

Κάνε εγγραφή στο Ενημερωτικό Δελτίο μας!

Back To Top